Ristskeda naturreservat

Ristskeda naturreservat i Åtvidabergs kommun består av två delområden som är bevuxna med gammal barrskog. Här och var finns gott om lövträd, som gamla håliga aspar och långsamt växande ekar. I hela reservatet finns gott om död ved som gynnar många sällsynta insekter, lavar, mossor och svampar.

Reservatets västra del består av branter runt en höjd. Branterna är rika på mossbeklädda stenblock och bitvis, särskilt mot öster, stupar berget ner från höjden. Skogen i branterna domineras av gamla granar, men här växer även en del tall, asp, björk och ek.

Uppe på höjden finns det gott om berghällar. Mellan hällarna står gamla tallar och senvuxna granar. Det östra delområdet är mindre kuperat och bevuxet med granskog. Även här finner man en hel del tall och diverse lövträd, särskilt gammal asp. Ner mot sjön Såken angränsar ett biotopskyddsområde med barrblandskog med stort inslag av riktigt gammal tall.

I båda delområdena finns inslag av små sumpskogar med al och björk. I brynen mot den åkermark som angränsar till reservatet finns en hel del lövträd. 2010 har brynbestånden restaureringshuggits för att gynna lövträd och de vidgreniga ekarna i synnerhet. Några planterade barrbestånd har gallrats för att gynna lövträden och mångfalden.

De ovanliga orkidéerna knärot och purpurknipprot är funna i det västra delområdet. Båda blommar under högsommaren. Knäroten växer i gammal gran- och tallskog. Purpurknipproten kan förekomma på torr, kalkhaltig grus- eller sandjord i bland annat glesa skogar eller på klippor och hällmarker.

Det finns rikligt med grov död ved i form av högstubbar, torrträd och lågor (liggande, döda stammar) i olika nedbrytningsstadier i båda delområdena. Den döda veden bidrar till en stor mångfald, med arter som bland annat grön sköldmossa, vedtrappmossa och ullticka på granlågor.

I samband med stormarna Gudrun och Per har rätt stora volymer granskog vindfällts och ytterligare stora volymer dödats av granbarkborre, träd som nu står som torrträd eller trillat omkull. Tack vare det stora inslaget av döda och döende träd har på senare tid den tretåiga hackspetten hittat till reservatet.

Resterna av en kolarkoja med tillhörande kolbotten ses i östra delområdet intill spåren av en gammal väg. Kolarlämningarna kommer att bevaras genom att träd på dem har huggits bort.

För dig som besökare

En vandringsled tar dig från P-platsen upp på berget där du hittar vidunderliga utsikter över den vackra trakten.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 31,9 ha
Skyddsår: 2008
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland