Orrkojgölarna naturreservat

I reservatet finns en mosaik av myrmarker, små skogstjärnar och gamla tallskogar. Här kan man njuta av doften från skvattram och om våren lyssna på orrarnas bubblande läte. I reservatet använder man elden som en skötselmetod.

Halva reservatet består av orörda myrmarker med välvda mossar, plana kärr och stora gölar. På torrare delar växer tall men det finns också helt öppna ytor. Dessa är under tidiga vårmorgnar orrarnas spelplats. Tupparna spänner upp sin solfjäderstjärt, lutar sig framåt och riktigt bubblar av upphetsning.

I kanten av mossen finns ett blött kärr som kallas för lagg. Där är vegetationen rikare med bland annat vattenklöver, ängsull och pors. Även skogstjärnar som Orrkojgölarna kantas av kärrmark. Det blindas gungflyn med bland annat vitag, dystarr och tranbär.

Den fastare marken domineras av tallskog. Många av träden är över 200 år gamla. I de lite fuktigare delarna av tallskogen kan man under sommaren uppleva aromatiska dofter från skvattram. Den knähöga busken är en rhododendron med vita blommor.

Många träd bär spår av brandskador, så kallade brandljud. 2009 brann ett mindre skogsområde öster om Stora Blankgölen. Branden förmodas ha orsakats av en dåligt släckt brasa. Däremot var skogsbränderna 2017 och 2018 planlagda av Länsstyrelsen. Dessa naturvårdsbränningar gjordes i syfte att behålla en varm och ljus tallskogsmiljö. Bränningen 2017 gjordes i samarbete med Holmen Skog AB och omfattade totalt ca 25 hektar.

För dig som besökare

Vid p-platsen finns en grillplats, vedförråd och bord. En vandringsled går ner och runt sjön Stora Blankgölen och tillbaka, ca 3km. Vid Lilla Orrkojgölen, en länk ut till en fastmarksholme i myren. Där finns ett vindskydd, anlagd eldplats med bord. Ved får hämtas vid P-platsen. Fina vandringsstråk går runt Jusjön och emot intilliggande sjön Sarven och Trangölens naturreservat.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 57,4 hektar
Skyddsår: 1998 utökades 2012
Markägare: Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland