Kvillingeförkastningen naturreservat

Den sydvända förkastningensbranten väster om Jursla höjer sig på sina ställen 100 meter över slätten nedanför. Från toppen belönas du som besökare med vidsträckta utsikter över Bråviken, Norrköping och Glan. Den sydvända branten med sitt solbelysta läge ger upphov till en mängd skyddsvärda varma skogsmiljöer med rika ädellövlundar och gamla grova tallbestånd.

Kvillingeförkastningen är en del av en långsträckt förkastning som sträcker sig från Vättern till Oxelösund. Här finns en stor variation av naturtyper som till exempel hällmarkstallskogar, bördiga lövskogar, sumpskogar och äldre blandskogar.

Brantens otillgängliga natur med branter och klippor har lett till att området har fått stå relativt orörd och opåverkad av skogsbruk under lång tid. Förkastningens sydvända läge, orörda natur och stora mängd naturskog innebär en miljö där många sällsynta arter trivs.

Det finns gott om både stående och liggande död ved i området. Ovanliga vedsvampar som bland annat kandelabersvamp och ullticka växer bland veden och i håligheter i de stående träden bor fåglar som mindre hackspett och skogsduva. Den sällsynta lilla hasselmusen har även skådats i området.

I reservatet finns ett antal fornlämningar. Torsklint är den mest välbesökta av tre fornborgar i området. Torsklint finner du centralt i reservatet och från platsen kan du njuta av en magnifik utsikt.

Reservatet ingår i Kolmårdens vandringsområde, ett riksintresse, och mängder av vandringsleder och stigar fortsätter utanför reservatets markerade leder.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 194 ha
Skyddsår: 2003
Markägare: privat, Linköpings stift och Norrköpings kommun
Förvaltare: Norrköpings kommun