Korphålorna naturreservat

En bäck rinner på botten av en ravin med en fantastisk artrikedom av mossor, lavar och svampar. Här kan du ströva i trollsk gammelskog men terrängen är bitvis starkt kuperad. Är du rädd för Näcken eller Huldran bör du hålla dig till den markerade vandringsleden.

I sydväst går en djup dalgång som i folkmun kallas för "Kôrpahålera" i  och har gett reservatet dess namn. Söder om dalgången reser sig en hög lodrät bergvägg och på norra sidan en lite lägre brant. Dalgången bildades under istiden av kraftiga smältvattenströmmar då löst material spolades eller nöttes bort. Detta kallas för en kanjon, eller "skura" som är den traditionella benämningen. 

På skurans botten rinner än i dag en bäck. Här nere råder en mycket skyddad och fuktig miljö, ett eldorado för svampar, lavar och mossor. Mosstäcket ligger tjockt över block och döda granstammar. På sydbranten är stor revmossa bitvis marktäckande vilket tyder på många århundraden av skuggiga och fuktiga förhållanden. Har du bra syn kanske du hittar den lilla vedtrappmossan.

På undersidan av döda liggande träd kan det ibland se ut som bruna skinn på stammarna. Det är de ovanliga svamparna ullticka och gränsticka. Granarna är bitvis draperade av skägglavar. Gammelgranlaven ger skogen en speciell prägel som färgar granstammarna i blågrå toner.

På höjderna i reservatet är jordtäcket tunt. Gamla långsamt växande tallar reser sig från en matta av grå och vit renlav. Här kan du hitta spillning från tjäder. På flera av träden syns spår av brand eller håligheter som spillkråkan gjort. 

I den norra delen av reservatet genomfördes en naturvårdsbränning år 2002. Efter denna gjordes flera intressanta insektsfynd bland annat sotsvart praktbagge och stekelbock.

På de grova asparna kan du bland annat finna den vackra lunglaven med ljusgröna blad och högre upp på stammarna sitter mörkbrun aspgelélav. På gamla asplågor växer kandelabersvamp, trolldruva och dvärghäxört.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 103,5 ha
Skyddsår: 1998
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen östergötland