Harsbo-Sverkersholm naturreservat

Harsbos åtta gamla ekar och 4-5 som står runt torpet Eklund på Sverkersholm, är unika, alla mellan 500-1000 år gamla. Naturreservatet är cirka 50 hektar stort på ömse sidor om sjön Tjen, med unika gammelekar, lövskogar och vackra ekhagar.                                              

På Sverkersholms gamla tomt stod en gång "slottet" med omgivande vallgravar, förstört av polackerna på 1590-talet. Slottet beskogas idag av en unik ädellövskog av ek, lind, ask och lönn.

Områdena med de grova ekarna på Harsbo-Sverkersholm tillhör en av landets mest artrika och skyddsvärda miljöer. I reservatets ekar lever den hotade läderbaggen tillsammans med tjugotvå andra rödlistade och sällsynta skalbaggar. Ekspik är en av sju hotade och sällsynta lavar som påträffats på de gamla ekarna.

Vid gården Harsbo står "Harsbo ekar", åtta vidgreniga jätteekar, samt vid torpet Eklund (Sverkersholm) ytterligare några spärrekar, områdets grövsta och mest värdefulla ekar.

Harsbo Ekar blev klassade som naturminnen 1937. Vackra beslag av gjutjärn med tre kronor fästes då i brösthöjd på träden.

Det är mycket ovanligt att just gamla ekar "överlevde" på mindre gårdar, efter det att Gustaf Wasa på 1500-talet, förklarat att träden var statens egendom (framtida skeppsbyggnadsmaterial). Ekar fick en fristat främst på de större godsen och på kyrkans marker.

Syftet med reservatet är att skydda denna speciella ekmiljö och att trygga "rekryteringen", det vill säga utvecklingen av nya jätteträdsindivider i framtiden.

På en udde ut i sjön Tjen ligger Sverkersbo gamla tomt i en parklik miljö med ädellövträd.

Väster om Sverkersholm sträcker sig en vacker hagmark med glest stående ekar och enar. I många andra av reservatets betesmarker är restaurering genomförd och betesdrift med får finns.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 50,6 ha
Skyddsår: 2000
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland