Hällestads-Torp naturreservat

Hällestads-Torps naturreservat utgörs av gammal barrskog med många tallar och granar som är imponerande gamla och grova.

Hällestads-Torp är ett barrskogområde som ligger cirka 5 km nordväst om Ljusfallshammar i Finspångs kommun nära gränsen mot Närke. I öster gränsar området till sjön Lyren.

Större delen av reservatet består av barrblandskog. På höjder dominerar gammal tall medan det i svackor finns en mosaik av barrblandskog på frisk mark, barrsumpskogar och surdrog.

Särskilt i sumpskogarna, där luftfuktigheten är mycket hög, finns en rik kryptogamflora (svampar, lavar och mossor). Skogen är särskilt rik på hänglavar med rödlistade arter som gropig skägglav.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 50,5 ha
Skyddsår: 2011
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland