Hälla ädellövskog naturreservat

Området är mycket vackert med omväxlande lövskogstyper som bjuder på ymnig vårblomning, porlande källflöden och rik fågelsång i försommartid. Här får besökaren uppleva olika lövskogstyper i sluttningen, från lågvuxen krattekskog, skir björkskog, översilat askkärr till frodvuxen lövskogslund.                                             

En spännande skog med fallna träd, snår och bäckar, en liten bit vildmark strax intill stora vägen. Under våren kan man njuta av intensiv fågelsång på ett sätt som ger en stark känsla av naturens urkraft, det bubblar och sjuder av vår. Vitsippor, gullpudra och senare liljekonvaljer smyckar skogens bruna golv under vibrerande vårveckor.

Långt tillbaka i tiden var området en slåtteräng med stora träd. Nu har naturen tagit tillbaka vad människan skött och området har blivit en rik lövskog.

Områdets ringa storlek gör det även lättöverskådligt och kan kanske locka till en promenad och en fikapaus. Kanske kan en tur i naturreservatet kombineras med ett evenemangsbesök på Godegårdsfestplats med bland annat fotbollsplaner som ligger mitt emot naturreservatet.

Naturreservatet som sluttar åt sydost, är källpåverkat i den norra delen samt i de lägst belägna partierna. Området är bevuxet med ädellövskog som uppkommit efter att hävden upphört.

Trädskiktet består av äldre ekar, björkar och några lindar, rester från slåttertiden, samt en yngre generation av ek, asp, klibbal och ask. Under trädskiktet växer rikligt med hassel, eller ask och hägg i kärrmiljöerna.

Markfloran utgörs främst av vårblommor som liljekonvalj, vitsippa, blåsippa och vårärt, men även den ovanliga gulsippan. I de källpåverkade partierna växer älggräs, brudborste, skärmstarr och gullpudra samt nattviol.

På träden växer en rik epifytflora. Bland lavarna finns rostfläck, lönnlav och en förekomst av rödbrun blekspik. Av mossorna kan trubbfjädermossa, guldlockmossa och fällmossa nämnas.

Mindre flugsnappare förekommer i området. Död ved förekommer i mindre mängd i hela området. En större källa utnyttjas som vattentäkt av Godhults gård och ett par stigar eller gamla bruksvägar genomkorsar skogen.

Naturreservatet är knappt 22 hektar stort och ligger cirka 1 kilometer nordväst om Godegård kyrka i Motala kommun.
 
Från Motala kör norrut på Rv 50 cirka 10 km. Ta av mot Godegård, kör cirka 17 km. Reservatet ligger intill vägen, strax före Godegårds samhälle (vid idrottsplatsen).

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 21,9 ha
Skyddsår: 2012
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland