Glotternskogen naturreservat

Glotternskogens naturreservat bjuder på typisk Kolmårdsnatur med gammal trolsk barrskog i ett omväxlande sprickdalslandskap med hällmarker, sumpskogar och branter. En dag på skidor eller skridskor vintertid på Övre och Nedre Glottern är en magisk upplevelse. 

Glotternskogens naturreservat ligger vid de båda sjöarna Övre Glottern och Nedre Glottern. Här kan du vandra i en skog som ger en känsla av orördhet. I den gamla barrskogen finns grova lövträd och gott om döda träd. Torra tallstammar står som silverfärgande utropstecken i solljuset. På marken ligger mossklädda murkna stockar. De döda träden är viktiga som födokälla och boplats för många sällsynta växt- och djurarter.

Här finns ett rikt fågelliv som trivs i den obrukade skogen. Spana gärna efter någon av de mäktiga rovfåglarna lärkfalk, fiskgjuse, duvhök eller bivråk. På dagen kan du höra spillkråkans ivriga trummande mot en trädstam och på natten kan nattskärrans mystik ljuda över skogslandskapet. Är du riktigt tålmodig kan du även få syn på en tjäder.

Terrängen är kuperad med branter och svackor med myrar som doftar av skvattram. De magrare hällmarkerna domineras av tall med mattor av renlavar och fönsterlav. Från ett par av höjderna har man en fin utsikt över landskapet. I området finns alla de växter som är typiska för Kolmårdsnaturen som ekorrbär, skogsstjärna, revlummer, skogsviol, Jungfru Marie nycklar, korallrot och slingor av linnea.

Skogarna är danade av äldre tiders naturliga skogsbränder men är också starkt påverkade av forna tiders kolning som började på 1600-talet och höll på fram till 1950. I reservatets norra del finns spåren efter ett 60-tal kolbottnar.

Skogsbrand är en naturlig ekologisk faktor i skogarnas dynamik och många arter är anpassade för återkommande bränder. Naturliga bränder har förekommit i reservatet 1980 och 1993. Naturvårdsbränningar har genomförts 1997 och 2006 för att gynna flera hotade och sällsynta växter och djur, framförallt insekter. Efter naturvårdsbränningen 1997 har man funnit många sällsynta brandberoende arter, bland annat skalbaggarna fyrprickig brandlöpare och plattnosbagge.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 345,7 ha
Skyddsår: 1994, utökat 2013
Markägare: Norrköpings kommun
Förvaltare: Norrköpings kommun