Eknön naturreservat

Eknön är unikt på grund av sin stora rikedom på gamla ädellövträd. Inslaget av jätteträd är påfallande stort.

Ön är flack med undantag för några bergknallar i sydost och en långsträckt bergig udde i sydväst. Naturen på ön är ganska varierad med stora lövskogar på den lägre marken, barrskog i anslutning till bergknallarna och på sandmarkerna i väster. På de flacka stränderna finns strandängar och centralt finns åkermarker.

Skogarna på ön är mycket speciella tack vare den stora förekomsten av mycket gamla träd och död ved. Ön är av mycket stor betydelse för en lång rad rödlistade arter bland såväl insekter, svampar och lavar samt fåglar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 738,9 ha
Skyddsår: 1995
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland