Börshults lövskog naturreservat

Börshults lövskog ligger på norra sidan av Torpön i sjön Sommen. Trakten är ett storkuperat skogslandskap med en hel del små odlingslandskap både på höjder och i dalgångar. Runt Sommen finns ett för länet ovanligt stort inslag av lövträd i tidigare lövängsmiljöer och området vid Börshult är ett av dessa. Ett vår eller försommarbesök rekommenderas särskilt för att njuta av vårflora och fågelliv.

Lövskogen vid Börshult domineras av ek med varierande innehåll av hassel, asp och björk. Det finns även inslag av lind, lönn, klibbal, alm och ask.

I övre delen finns källor (framträngande grundvatten) vars vatten silar norrut över sluttningen. Underlaget utgörs av morän kring 175 meter över havet. Endast allra längst i söder finns berg i dagen. 

Naturreservatet utgör drygt hälften av det cirka 27 hektar stora lövskogs­område som sträcker sig ned mot Sommens stränder. Lövskogen kallas ibland Svensbo lövskog men har även kallats Sjöarp. En rik morän tillsammans med det framträngande grundvattnet ger förutsättningar för en rik flora.

Här hittar du därför en ymnig vårflora med rik förekomst av lungört och tandrot, men även desmeknopp, vårärt, vätterros, myska och ormbär. I området finns också en rik insektsfauna och flera ovanliga lavar och mossor.

Svampfloran är än så länge inte särskilt väl känd medan det rika fågellivet är lite mer allmänt känt. Här brukar både mindre hackspett och mindre flugsnappare höras och vårens kör av sångare är imponerande.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 15,2 ha
Skyddsår: 2013
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland