Åtvidsnäs naturreservat

Alldeles intill Åtvidaberg ligger ett innehållsrikt landskap med betade hagmarker och lövträdslundar. Gamla grova ekar vittnar om områdets långa historia som odlingslandskap.

Här kan du njuta av öppna betade hagmarker och lummiga lundar med gamla ekar och lindar. Området är ganska kuperat och det varierade landskapet ger goda förutsättningar för en artrik flora och fauna.

En rullstensås slingrar sig vackert genom ädellövskogen i öster. Uppe på åsryggen kan du vandra på Östgötaleden. Fina vyer öppnar upp sig över Håcklasjön och Fallsjön. Utmed sjöarnas stränder växer fuktiga al- och björkskogar.

Många av arterna i området är beroende av de gamla grova träden. Här finns till exempel gul dropplav och ekticka men även Östergötlands landskapsinsekt läderbagge. När dessa arter förekommer är det ett tecken på att det har funnits gamla grova ekar i området under mycket lång tid.

Även de öppna betesmarkerna är artrika. Här blommar bland annat kattfot, svinrot, gullviva och ängsvädd.

För dig som besökare

Området ligger nära Åtbvidabergs tätort. Från väg 35, cirka 300 meter in på vägen mot Åtvidsnäs finns en parkering med plats för cirka 10 bilar. Östgötaleden går genom naturreservatet. Utmed Östgötaleden vid Fallaån finns en enkel grillplats, ett vindskydd och ett torrdass. Glöm inte att ta med egen ved om du ska grilla. (Dessa anordningar förvaltas ej av Länsstyrelsen). 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek:  84,7 ha
Skyddsår: 2017
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland