Utvärdering av gemensamt delprogram Fenologi-Naturens kalender, 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:8
Diarienummer:
502-2678-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten

Rapporten är en utvärdering av den första programperioden 2015-2020 för det gemensamma delprogrammet Fenologi – Naturens kalender, program-område Landskap. Den utgör ett underlag inför det fortsatta arbetet med delprogrammet under kommande programperiod för åren 2021-2026. Län som deltar i delprogrammet ska bygga upp ett länseget nätverk av ideella fenologiobservatörer i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Svenska fenologinätverket. I utvärderingen ser vi över deltagande läns förmåga att leverera underlag till miljömålsindikatorn ”Växternas växtsäsong”, som används för att följa upp miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Vi redovisar även resultat från en webbenkät som skickats ut till landets fenologiväktare.

Kontakt