Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Årsredovisning 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:1
Diarienummer:
8764-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
186
Publikationstyp:
Rapport

Hanteringen av coronapandemin har präglat och dominerat såväl tillståndet i länet som Länsstyrelsen i Örebro läns arbete under 2020. Länsstyrelsen har som i alla samhällskriser en viktig roll och i hanteringen av pandemibekämpningen har myndighetens nyckelposition som samordnare mellan nationell och lokal nivå och i det inomregionala arbetet satts på hårda prov. Det är därför tillfredsställande att konstatera att Länsstyrelsen med befintliga resurser lyckats omprioritera så att kompetenta och flexibla medarbetare som vanligtvis jobbar med helt andra områden nu arbetat heltid i den krisorganisation, och sedermera coronakansli, vi upprättade i samband med att vi fick det första covid-19-fallet i länet den 4 mars.

Klimatarbetet i Örebro län utvecklas väl, men takten i åtgärdsarbetet behöver öka drastiskt för att nationella och regionala mål ska vara möjliga att nå. Via Klimatklivet har investeringar kunnat göras för att bidra till minskade utsläpp.

Det befolkningsmässiga glappet mellan landsbygd och stad ökar i Örebro län. Klyftan mellan stad och land yttrar sig inte sällan i olika opinionsyttringar inom områden som Länsstyrelsen har att hantera, såsom rovdjurspolitiken, planfrågor, natur- och skogsvård, vattenfrågor med flera. Vi eftersträvar alltid tidig kontakt, öppenhet och god dialog med olika aktörer

Pandemin har gett rika möjligheter att utveckla krishanteringen både i vår egen organisation och inom samverkan i länet. Även om planerad övningsverksamhet fick ställas in under året så är vår beredskap mer robust genom att fler medarbetare arbetat aktivt i krisläge under en lång tid.

Kontakt