Strategisk plan 2019–2022

Om publikationen

Löpnummer:
100-580-2020
Diarienummer:
2020:2
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida till Strategisk plan 2019-2020

Den strategiska planen är vår långsiktiga strategi som anger inriktning för perioden 2019–2022. Den identifierar de strategiska områden som ska bidra till att vi når vår vision.

De strategiska områdena är sektorsövergripande och förutsätter samverkan inom organisationen och med andra aktörer i länet. Den strategiska planen ska skapa förutsättningar för framförhållning, prioritering och långsiktighet.

 

De rättighetsperspektiv myndigheten ska arbeta med är:

  • Mänskliga rättigheter
  • Jämställdhet
  • Barnrätt

De strategiska områden för Länsstyrelsen i Örebro län är:

  • Energi och klimat
  • Landsbygdens utveckling
  • Civilt försvar
  • Digitalisering
  • Strategisk kompetensförsörjning

De strategiska områdena har tagits fram utifrån en omvärldsanalys av de trender vi ser i samhällsutvecklingen internationellt, nationellt och regionalt. De återspeglar också den nationella politiken och har direkt bäring på regeringens styrning och uppdrag till länsstyrelserna.

FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030, har alla statliga myndigheter i uppdrag att arbeta med. Länsstyrelsernas verksamhet bidrar till samtliga 17 mål och därför är Agenda 2030 ett övergripande fokus i vår strategiska plan 2019–2022.

Kontakt