Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv

Om publikationen

Löpnummer:
2020:5
Diarienummer:
1915-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
rapportframsida med trädtoppar

Risken för global uppvärmning, med svåra följder, är starkt sammankopplad med hur vi handskas med grundämnet kol. Växande skog tar genom fotosyntes upp koldioxid från luften och binder kolet i sina vävnader. Skogen är en potent kolfälla. I ett land med mycket skog, som Sverige, debatteras därför skötsel av skog ur klimatperspektiv. Skogen och skogsbruket ska tillgodose många olika krav. Klimatfrågan är viktig, men hänsyn måste även tas till skogsbrukets och industrins behov, miljö- och naturskyddsfrågor, rekreation, friluftsliv, kulturmiljövård med mera. För att alla olika intressen ska balanseras behövs en gemensam faktagrund. Denna skrift utgör en del av en sådan faktabakgrund.

Rapporten är framtagen av Skogforsk, Skogsbrukets forskningsinstitut, som också ansvarar för innehållet.

Rapporten är framtagen inom ramen för Örebro läns skogsprogram.

Kontakt