Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:10
Diarienummer:
405-4706-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Bostadsmarknadsanalysen ska lämnas till Boverket i juni som därefter sammanställer och sammanfattar alla läns regionala analyser. Denna rapport är Länsstyrelsen i Örebro läns redovisning av detta uppdrag för år 2020. Analysen är även en del i Länsstyrelsens arbete att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

Kontakt