Smålommen i Örebro län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:8
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
""

Under sommaren 2018 har ett 20-tal ornitologer besökt småsjöar och tjärnar i Örebro län för att inventera smålom.

Inventeringen 2018 är ett samarbete mellan Projekt LOM, Närkes Ornitologiska Förening, Hällefors Ornitologiska Förening och Länsstyrelsen. Projekt LOM är en arbetsgrupp inom BirdLife Sverige och inventeringarna som pågått under 25 år görs på frivilligbasis. Antalet deltagare i inventeringarna har sjunkit en del i Örebro län de senaste åren. Därför har vi nu gjort en ny och samordnad insats där Länsstyrelsen bidragit med medel från den regionala miljöövervakningen till inventerarnas resor i samband med inventeringen.

Inventeringen 2018 bedöms ha omfattat drygt hälften av länets population på drygt 100 par (exkl. Knuthöjdsmossen och Hammarmossen). Totalt har inventerarna besökt 127 småsjöar och tjärnar. Förekomst av stationärt eller häckande par kunde fastställas på 58 lokaler, inklusive 7 lokaler (12 %) utan information av smålomsförekomst tidigare år. Samtliga fynddata är rapporterade till Artportalen.

Underlaget som redovisas i rapporten samt fynddatat som är inrapporterat till Artportalen är viktigt vid bland annat prövningar av tillstånd och dispenser enligt miljöbalken och artskyddsförordningen. I förlängningen bidrar denna kunskap till Sveriges arbete med att upprätthålla livskraftiga populationer av smålom, vilket är en del av miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt