Scenarioanalyser av skogliga variabler och grön infrastruktur med planeringsverktyget Heureka

Om publikationen

Löpnummer:
2019:31
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
skogslandskap, rapportframsida

Skogen är en mycket viktig resurs för Sverige och Örebro län. I takt med att olika intressens anspråk på skogens ekosystemtjänster (ex skogsråvaror, resurs i klimatarbetet, friluftsliv, biologisk mångfald) ökar så ökar också behoven av kunskap om hur dessa värden fördelar sig i landskapet. Olika typer av landskapsanalyser kan användas för att öka kunskapen och effektivisera exempelvis arbetet med bevarande av skogliga ekosystem. Den här rapporten redovisar resultat och slutsatser från ett projekt med syftet att testa olika möjligheter att genomföra landskapsanalyser med det skogliga planeringsverktyget Heureka. En mängd olika skogliga variabler har analyserats utifrån två olika scenarier för den framtida skogsskötselinriktningen. Analyserna har genomförts i ett mindre (6 400 ha) och ett större (24 000 ha) studieområde samt för hela länet för 100 år framåt i tiden. Betydelsen av olika indata har också analyserats. Heureka erbjuder möjlighet att analysera utvecklingen av olika arters habitatarealer utifrån olika indata. I den här studien har habitatarealer för garnlav, mindre hackspett och lövskogsmesar analyserats.

Studien visar att kvalitén på indata är central för resultatens tillförlitlighet. Kvalitén på tillgängliga indata varierar stort. Analysen visar att virkesvolymerna i länets skogar kommer att öka i framtiden. Det gäller alla trädslag och därför påverkas trädslagsfördelningen i mycket liten grad. En viktig åtgärd i det skogliga naturvårdsarbetet är att öka andelen löv i landskapet generellt och i utvalda trakter. Den här rapporten visar att om dessa åtgärder ska vara effektiva för arter med landskapskrav så behöver de planeras i ett landskapsperspektiv. Hög andel löv i utgångsläget är centralt för möjligheten att återskapa lövrika eller lövdominerade bestånd.

Analyserna har genomförts av Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU som också har skrivit rapporten tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län.

Grön infrastruktur i Örebro län

Kontakt