Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden,Örebro län 2020–2022

Om publikationen

Löpnummer:
2019:35
Diarienummer:
570-4377-2019
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Länsstyrelsens långsiktiga arbete med förorenade områden syftar till att nå det övergripande nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Länsstyrelsens arbete med förorenade områden omfattar förutom tillsyn och tillsynsvägledning huvudmomenten inventering, riskklassning, undersökning och efterbehandling.

En viktig del i arbetet är att kunskapen om var förorenade områden finns ständigt ska uppdateras och hållas lätt tillgänglig för alla som kan behöva den. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Naturvårdsverket via ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden.

Naturvårdsverket begär varje år att länsstyrelserna senast den 31 oktober ska komma in med ett regionalt program för arbetet med efterbehandling av förorenade områden i respektive län. I det regionala programmet för 2020–2022 redovisas Länsstyrelsens planer för framtiden samt en ansökan om de medel som bedöms nödvändiga för arbetet.

Kontakt