Nulägesanalys av Agenda 2030 i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:30
Diarienummer:
6947-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport
ikon agenda 2030

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Länsstyrelsens målsättning är att aktivt verka för att nå målen genom Agenda 2030 samt att öka kunskapen om Agenda 2030-arbetet på lokal och regional nivå. Miljödimensionen av Sveriges Agenda 2030-arbete drivs genom miljömålssystemet utifrån de 16 nationella miljökvalitetsmålen, generationsmålet och de 17 etappmålen för miljöarbetet. Läs mer om miljöarbetet på Sveriges miljömål.

Nulägesanalysen av Agenda 2030 i Örebro län sammanfattar hur Örebro län förhåller sig till de globala målen utifrån ett urval av tillgängliga indikatorer. Totalt omfattas nulägesanalysen av över 70 indikatorer. Indikatorerna täcker in samtliga globala mål, förutom mål 14 Hav och marina resurser och mål 17 Genomförande och globalt partnerskap, som på grund av relevans och mätbarheten inte inkluderats i denna kartläggning.

I denna rapport har Örebro läns utveckling över tid studerats utifrån ovan indikatorer och jämförelser har genomgående gjorts med Sverige som helhet. En central del i analysen är att bedöma vad som är en hållbar nivå för olika indikatorer samt om utveckling över tid varit tillräcklig bra, något som inte alltid har ett givet svar. Vad är till exempel en hållbar inkomstspridning? Fokus är här i hög grad att jämföra länet med riket, och ibland även med Europa och världen.

Örebro län presterar i huvudsak som Sverige som helhet för samtliga globala mål, både vad gäller nivå i dagsläget och utveckling över tid. De största utmaningarna i ett globalt perspektiv är, både för Örebro län och Sverige, att säkerhetsställa en hållbar konsumtion och produktion (Mål 12) och bekämpa klimatförändringarna (Mål 13) och säkerställa en bevarad biologisk mångfald (Mål 15). Örebro län, liksom riket, har även utmaningar i fråga om ojämlikhet, ökning av våldsbrotten och minskad upplevd trygghet.

Det finns aspekter att beakta och arbeta med inom samtliga globala mål. Örebro län är i huvudsak på rätt väg i den hållbara utvecklingen, men utifrån indikatorerna kan utvecklingen likväl stärkas och intensifieras, eller i vissa fall säkerhetsställa att utvecklingen fortsätter i befintlig takt.

Kontakt