Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2019 , Bostadsmarknadsanalys 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:24
Diarienummer:
405-3879-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Bostadsmarknadsanalys 2019

Länsstyrelserna har i uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Denna rapport är Länsstyrelsen i Örebro läns redovisning av detta uppdrag för år 2019. Analysen är även en del i Länsstyrelsens arbete att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Rapporten bygger på den bostadsmarknadsenkät som kommunerna svarar på i januari varje år och som sammanställs av Boverket och länsstyrelserna. Bostadsmarknadsenkäten syftar till att ge en övergripande bild av hur kommunerna i länet tolkar och bedömer det aktuella bostadsmarknadsläget samt omfattning och inriktning på bostadsbyggandet de närmaste åren. Bostadsmarknadsanalysen bygger även på statistik från statistiska centralbyrån kring boende, byggande och befolkning samt annan regional statistik för bostadsmarknaden. 

Rapport vänder sig till dem som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet; kommuner, fastighetsägare, byggföretag och andra aktörer som är engagerade i frågor om bostadsmarknaden. Förhoppningen är att denna rapport kan bidra till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen samt att den kan skapa ökad medvetenhet och diskussion om läget på bostadsmarknaden i länet.

Kontakt