Kartläggning av statlig närvaro och service i länen

Om publikationen

Löpnummer:
2019:23
Diarienummer:
3892-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
130
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har genomfört en kartläggning av statlig närvaro och service i kommuner och län.

Regeringen gav uppdraget till länsstyrelserna den 28 mars 2019 och arbetet har samordnats av Länsstyrelsen i Örebro län. I uppdraget ingick bland annat att redovisa vilka statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och vilken servicenivå som tillhandahålls.

Redovisningen visar att en stor majoritet, 275 av Sveriges 290 kommuner, har statlig närvaro. Endast 15 kommuner saknar i dagsläget statliga arbetsställen, dvs. platser där myndigheter är verksamma. Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. De 15 kommuner som helt saknar närvaro är i huvudsak mindre kommuner där arbetsställen finns i angränsande kommuner.

I rapporten redovisas också en bild av samverkan mellan myndigheter för att upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna. De flesta myndigheter arbetar med någon form av servicesamverkan. Det kan till exempel handla om statliga servicekontor eller nyttjande av kommuners eller andra myndigheters lokaler vid tillfälliga besök. Samtidigt framkommer det i kartläggningen att samverkan mellan myndigheter kan utvecklas ytterligare.

Rapporten ska bidra till det samlade kunskapsunderlag som regeringen efterfrågat och kunna ligga till grund för en förstärkning av den statliga närvaron och säkerställa en ökad koordinering av den statliga servicen och närvaron i landet.

I rapporten redovisas:

  1. Statliga myndigheters närvaro i Sverige
  2. Statliga arbetstillfällen i Sverige
  3. Samverkan om statlig service
  4. Samråd vid verksamhetsminskningar

Bilagor

Till rapporten finns en bilagedel med följande innehåll

  • Bilaga A: Myndighetsarbetsställen per län 2019
  • Bilaga B: Orter med servicekontor
  • Bilaga C: Antal arbetsställen och antal arbetsställen per 1000 invånare per kommun för de elva servicemyndigheterna

Kontakt