Kartläggning av statlig närvaro och service i länen – metoder för löpande uppföljning

Om publikationen

Löpnummer:
2019:32
Diarienummer:
3892-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga den statliga närvaron och servicen i länen och kommunerna. I denna rapport redovisas den del av uppdraget som syftar till att redovisa metoder för hur länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro och service. Det förslag till uppföljningsmodell som presenteras baseras på diskussioner med länsstyrelsens arbetsgrupp för uppdraget, erfarenheterna från uppdragets första del då en kartläggning av statlig närvaro och service gjordes, diskussioner med företrädare för Statskontoret och Statistiska centralbyrån (SCB) samt tidigare rapporter och utredningar av relevans för området.

Med utgångspunkt i de resonemang som förts föreslås sammantaget en modell i tre nivåer för löpande uppföljning av statlig närvaro och service:

Nivå 1: Statlig närvaro

Fokus på statlig närvaro, med syftet att kartlägga statliga myndigheters samlade närvaro i landets län och kommuner. På denna nivå redovisas samtliga statliga myndigheters arbetsställen och sysselsatta inom statlig förvaltning på kommunnivå, baserat på officiell statistik från SCB.

Nivå 2: Statlig service

Fokus på statlig service, med syftet att kartlägga tillgång till personlig service från statliga myndigheter i olika delar av landet. På denna nivå redovisas var servicegivande myndigheter tillhandahåller service genom egna arbetsställen eller genom samverkan med andra samt medborgarnas tillgänglighet till denna service i kommunerna. Som huvudsaklig metod föreslås en enkätundersökning till servicegivande myndigheter samt beräkning av hur tillgänglig servicen är kopplat till avstånd i restider.

Nivå 3: Samlad regional bedömning av statlig närvaro och service

Samlad bedömning av den statliga närvaron och servicen i respektive län, med syftet att ge en samlad bild av nuvarande, kommande och planerad statlig närvaro och service i landets samtliga län samt konsekvenserna för respektive län och kommun. Även tillgängligheten för medborgarna bör belysas i den samlade bedömningen. Denna del föreslås vara kvalitativ och bygga på länsstyrelsernas löpande dialoger med myndigheter samt regionala och lokala aktörer.

Regeringen föreslås utse en länsstyrelse som samordnare vars uppgift är att redovisa uppföljningen till regeringen. SCB föreslås få i uppdrag att, i samråd med länsstyrelserna, utforma enkäten till myndigheterna och genomföra enkätundersökningen. Uppföljningen på nivå 3 föreslås göras av varje enskild länsstyrelse men redovisas med avstamp i, och med hänvisning till, de uppgifter som redovisas på uppföljningsnivå 1 och 2. Uppföljningen kommer att medföra ökade kostnader för de parter som berörs. Omfattningen för Länsstyrelserna bedöms vara cirka sex årsarbetskrafter inklusive samordning av uppdraget.

Länsstyrelserna förordar att uppföljningen görs vartannat år, men ur metodsynpunkt finns det inga hinder för att göra det mer frekvent.

Kontakt