Inventering av stormusslor i Örebro län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:27
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av stormusslor i Örebro län 2018

Örebro län tillhör de mest vattendragstäta områdena i landet. Sedan 1980-talet har ett flertal inventeringar av stormusslor genomförts i Örebro län. Trots att många vattendrag redan har inventerats saknas fortfarande kunskap om ett stort antal.
Under sommaren 2018 genomfördes en översiktlig inventering med avseende på stormusslor i 38 vattendrag i Örebro län. Alla stormusslor är av intresse men fokus har främst legat på att hitta nya förekomster av flodpärlmussla (Margaretifera margaretifera) och tjockskalig målarmussla (Unio crassus). Båda arterna är rödlistade som starkt hotade (EN) i den svenska rödlistan.
Av totalt 38 inventerade vattendrag påträffades musslor i sex. Totalt påträffades bara två arter av stormusslor under sommarens inventering, spetsig målarmussla (Unio tumidus) och allmän dammussla (Anodonta anatina). Allmän dammussla var vanligast förekommande och påträffades i samtliga sex musselförande vattendrag.

Kontakt