Inventering av skalbaggar på tall vid Hallfallsmossen i nordöstra Örebro län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:2

Diarienummer: 511-1211-2017

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Publikation 2019:2, Inventering av skalbaggar på tall vid Hallfallsmossen i nordöstra Örebro län

Vedinsekter på tall och andra trädslag inventerades vid Hallfallsmossen med omgivningar i nordöstra Örebro län under 2017. Området ligger mellan två stora naturreservat, Getapulien NR och Grönbo NR, och domineras av äldre tallskog i myrmosaiker, på sandhedar och annan mark. Vedskalbaggar inom åtgärdsprogrammen (ÅGP) för nyligen död tall respektive äldre tallved var i fokus. Det viktigaste resultatet från inventeringen är att smal skuggbagge (Boros schneideri) visade sig ha en rik population i hela området.

Kontakt