Inventering av skalbaggar på tall vid Hallfallsmossen i nordöstra Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:2
Diarienummer:
511-1211-2017
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Publikation 2019:2, Inventering av skalbaggar på tall vid Hallfallsmossen i nordöstra Örebro län

Vedinsekter på tall och andra trädslag inventerades vid Hallfallsmossen med omgivningar i nordöstra Örebro län under 2017. Området ligger mellan två stora naturreservat, Getapulien NR och Grönbo NR, och domineras av äldre tallskog i myrmosaiker, på sandhedar och annan mark. Vedskalbaggar inom åtgärdsprogrammen (ÅGP) för nyligen död tall respektive äldre tallved var i fokus. Det viktigaste resultatet från inventeringen är att smal skuggbagge (Boros schneideri) visade sig ha en rik population i hela området.

Kontakt