Historisk ekologi i Tysslingen

Om publikationen

Löpnummer:
2019:7
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
""

Denna rapport är en sammanställning den historiska markanvändningen på strandängarna kring sjön Tysslingen, Örebro kommun. Underlaget som använts består av historiska kartor och dokument som granskats av Tommy Lennartsson och Anna Westin (Centrum för biologisk mångfald, CBM) inför en kurs i våtmarksslåtter i Tysslingen 2017, arrangerad av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbete. På uppdrag av Länsstyrelsen har dokumentationen från denna kurs sammanställts och kompletterats för att utgöra ett värdefullt underlag till den förvaltningsplan för naturreservatet/Natura 2000-området Tysslingen, som tas fram inom LIFE-projektet Reclaim.

Kontakt