Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län – kunskapsunderlag och åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2019:12
Diarienummer:
511-3372-2016
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
270
Publikationstyp:
Rapport
träd, landskap, utsikt

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län.

Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Att bibehålla landskapets gröna infrastruktur är avgörande för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster som i sin tur är en förutsättning för människors livsmiljö och hälsa.

Arbetet med grön infrastruktur syftar till att göra det lättare för samhällets aktörer att ta hänsyn till och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med olika verksamheter.

Handlingsplanens innehåll och upplägg

Handlingsplanen redovisar samlad och delvis ny kunskap om olika naturmiljöer i länet och hur naturvärden kopplade till miljöerna är fördelade i landskapet.

Handlingsplanen är indelad i tre delar, men ska ses som en helhet eftersom delarna hänger ihop och bygger på varanda.

Del A är en inledande del som förklarar syfte och ekologiska motiv till arbetet med grön infrastruktur, tillsammans med bakgrund och sammanhang i arbetet.

Del B beskriver Örebro läns förutsättningar och det befintliga arbete som pågår med bevarandeinsatser inom naturvården. Här redovisas Länsstyrelsens sammanfattande bedömning av behoven och förutsättningarna för ökad grön infrastruktur i länet och insatsområden med sammanfattande tabeller med föreslagna åtgärder.

Del C ger en fördjupad beskrivning av de regionala förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i länet utifrån valda insatsområden:

  • Levande sjöar och vattendrag
  • Myllrande våtmarker
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Levande skogar
  • God bebyggd miljö – Tätortsnära natur.

Vi har valt att prioritera insatsområdena Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar, eftersom vi identifierat dessa områden som särskilt hotade och i behov av åtgärder. Inget av kapitlen gör dock anspråk på att utgöra en fullständig genomgång av förutsättningarna för grön infrastruktur för naturtypen/miljökvalitetsmålet i fråga.

Ger förslag till åtgärder

Handlingsplanen uppmanar till handling med förslag till åtgärder för att bevara och stärka den gröna infrastrukturen. Åtgärderna knyter an till befintliga verksamheter och mål, till exempel rådgivning inom odlingslandskapet, ökad användning av ekosystemtjänster inom samhällsplaneringen, främjande av tall i skogslandskapet och restaurering av våtmarker och sumpskogar.

De underlag, inklusive värdetrakter, och åtgärder som presenteras i handlingsplanen är kunskaps- och planeringsunderlag och medför inga juridiska förändringar eller tillägg till det som redan gäller utifrån befintlig lagstiftning. Handlingsplanen är ett stöd för bedömningar och avvägningar vid tillämpning av lagstiftning.


Kontakt