Dykinventering av stormusslor i Örebro län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:29
Diarienummer:
511-2392-2018
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Dykinventering av stormusslor i Örebro län 2018

I Örebro län har det sedan början av 1980-talet genomförts inventeringar av stormusslor med fokus framförallt på flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) men även tjockskalig målarmussla (Unio crassus). Båda dessa arter är upptagna på listan i EU:s art- och habitatdirektiv och finns även med på den svenska rödlistan. Tidigare inventeringar har främst genomförts genom vadning med vattenkikare vilket har gjort att kunskapen kring stormusslors utbredning i breda och djupa områden är dålig. Sommaren 2018 gjordes en dykinventering av stormusslor på 25 lokaler i vattendrag inom Örebro län. Syftet var att öka kunskapsbilden gällande stormusslor inom djupa eller på andra sätt svårinventerade lokaler inom länet.

Totalt 25 lokaler inventerades inom ramen för undersökningen, vilka presenteras kortfattat i bilaga 2. Av dessa hittades stormusslor på 17 av lokalerna. Mest frekvent förekommande art var allmän dammussla som återfanns på 14 av de inventerade lokalerna. Flat dammussla och spetsig målarmussla hittades på vardera 10 lokaler. Äkta målarmussla hittades på fyra lokaler. Slutligen hittades flodpärlmussla och större dammussla på vardera en lokal.

Kontakt