Bottenfauna i tio vattendrag i Örebro län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:11

Diarienummer: 502-6800-2017

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar resultat från provtagningar av bottenfauna i tio vattendrag i Örebro län. Provtagningarna utfördes under oktober 2018.

Undersökningarna utfördes som ett led i Länsstyrelsens arbete med att kartlägga länets ytvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Resultaten har använts som stöd vid bedömningar av ytvattnens kemiska och ekologiska status, men kan också komma att fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Kontakt