Bottenfauna i tio vattendrag i Örebro län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:11
Diarienummer:
502-6800-2017
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar resultat från provtagningar av bottenfauna i tio vattendrag i Örebro län. Provtagningarna utfördes under oktober 2018.

Undersökningarna utfördes som ett led i Länsstyrelsens arbete med att kartlägga länets ytvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Resultaten har använts som stöd vid bedömningar av ytvattnens kemiska och ekologiska status, men kan också komma att fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Kontakt