Uppföljning av handläggningstider inom plan- och bygglagen för år 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:16
Diarienummer:
404-2776-2018
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslag för publikationen

Länsstyrelsen får varje år i uppdrag av regeringen att granska byggnadsnämndernas arbete med tillsyn samt hur kommunerna tillämpar plan- och bygglagstiftningen.

I regleringsbrevet för 2018 har länsstyrelserna fått i uppdrag att följa upp hur kommunerna uppfyller kraven på lagstadgade handläggningstider när det gäller planbesked, lov och förhandsbesked samt anmälan. Länsstyrelsen ska i samband med detta lyfta fram goda och konkreta exempel på handläggningsrutiner med mera. Denna rapport är en sammanställning av uppdraget.

Kontakt