Mjukglass - kontroll och provtagning maj-juni 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:20

Diarienummer: 281-2646-2018

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Flera kontroller gjordes i slutet av maj 2018 i Örebro län som visar att försäljningsställen har tillräckliga rutiner för rengöring och att glassen är säker att äta.

Brister i hanteringen kan leda till bakterietillväxt och matförgiftning. För att värna hälsan hos konsumenterna har flertalet kontrollmyndigheter i Örebro län i slutet av maj genomfört kontroll av försäljning av mjukglass.

Resultat av kontrollerna

De flesta av de 43 kontrollerade försäljningsställen hade tillräckliga rengöringsrutiner och god personalhygien, vilket ger förutsättningar för att mjukglassen ska vara säker att äta. 88 procent av proverna visade tillfredsställande resultat. För 12 procent av anläggningar indikerade otillfredsställande resultat att det kan finnas brister i hygienen. Där är åtgärder vidtagna och kontrollmyndigheterna följer upp att avvikelser åtgärdats. Inga sjukdomsframkallande bakterier har påvisats.

Bakgrund och genomförande

Kommunernas kontrollmyndigheter har valt ut försäljningsställen. I projektet har rengöring av mjukglassmaskinen samt personalens personliga hygien kontrollerats. Mjukglassens bakterieinnehåll har även provtagits.

Länsstyrelsen har sammanställt resultatet från kontrollerna och provtagningen. Rapporterna till Länsstyrelsen är anonymiserade, det vill säga det framgår inte vilka försäljningsställen som har kontrollerats.

Kontakt