Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Intervjustudie om åtgärder vid dammar

Om publikationen

Löpnummer:
2018:8
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Intervjustudie om åtgärder vid dammar

Länets vattendrag är generellt påverkade av uppdämning, rensning från sten och annan vad vi kallar för fysisk påverkan. Det är en stor brist på naturliga forsar i länet. För att kunna få tillbaka en del av den biologisk mångfald som försvunnit görs vattenvårdsåtgärder. Vattenvårdsåtgärder kan medföra en förändring av landskapsbilden, speciellt när en vattenspegel ersätts av en forssträcka.

Dammar kan också ha ett kulturhistoriskt värde. Detta gör att vattenvårdsåtgärder kan vara kontroversiella och ställa uppfattningar och intressen mot varandra. Målsättningen med den här studien har varit att få en tydligare bild av omfattningen och problematiken kring vattenvårdsåtgärder särskilt med hänsyn till dammar.

Länsstyrelsens inriktning är att arbeta med sammanvägda bedömningar med hänsyn till olika intressen. Intervjustudien har gett mycket värdefull information, som vi ser kommer att kunna vara till stöd vid genomförande av framtida vattenvårdsprojekt. Denna rapport är genomförd som en del i LIFE IP projektet RICH WATERS.

Kontakt