Förvaltningsplan för flodkräfta (Astacus astacus) i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:24

Diarienummer: 511-5771-17

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 13

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Omslag för Förvaltningsplan för flodkräfta

Under det senaste århundradet har förekomsten av flodkräfta minskat dramatiskt. Totalt sett bedöms beståndet i Sverige ha minskat med 95 % och i Örebro län återfinns arten idag endast i ett fåtal vatten.

Målet med den här förvaltningsplanen och bevarandestrategin är att långsiktigt bevara och utveckla de flodkräftbestånd som finns kvar i Örebro län.

Samverkan med berörda fiskerättsägare är av största vikt för en långsiktig och hållbar förvaltning av flodkräftan. Därför beskrivs inte tänkbara åtgärder i detalj i förvaltningsplanen. Arbetet bör i stället bedrivas tillsammans och i dialog med berörda fiskerättsägare, genom till exempel områdesspecifika åtgärdsplaner.

Kontakt