Förändringar i fågelfaunan på Örebro läns myrar 1981–2009

Om publikationen

Löpnummer:
2018:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
bild på rapportframsidam, fågel som flyger

År 1981 fick Närkes Ornitologiska Förening (NOF) i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att genomföra en omfattande inventering för att öka kunskapen om fågellivet på länets myrar. Under 2009 genomförde Länsstyrelsen en uppföljande inventering, även denna gång med hjälp av länets ornitologer.

Resultaten från återinventeringen 2009 visar att de flesta fågelarter knutna till myrar har varit stabila eller ökat mellan åren 1981 och 2009. De flesta arterna har samma populationstrender som inom den nationella miljöövervakningen.

Tack vare de kunniga inventerarna i de båda inventeringarna har vi nu ett gediget material om fågelfaunan på länets myrar som inte minst är värdefullt för att följa utvecklingen i framtiden. I Sverige finns få studier av den här omfattningen och förhoppningsvis blir det möjligt att göra flera uppföljande inventeringar. Från inventeringen 2009 har vi också fått mer kunskap om igenväxning och skador från terrängkörning.

Samtliga artfynd från inventeringen 2009 har sedan länge funnits inrapporterade i Artportalen. Färdigställandet av rapporten har dock dessvärre dragit ut på tiden. Men nu äntligen, när det snart börjar bli dags för en ny inventeringsomgång, är den klar! Vi önskar alla en trevlig läsning!

Samtliga myrar finns beskrivna i en omfattande bilaga. De artfynd som noterats för respektive myr går även att se i Artportalen (www.artportalen.se Länk till annan webbplats.) genom att söka på projektnamnet ”Myrfågelinventering Länsstyrelsen Örebro”. Vissa artfynd är dock skyddsklassade och visas endast för personer med särskild behörighet.

Kontakt