Utökad undersökning av växtplankton i Hjälmaren 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
2017:22 Utökad undersökning av växtplankton i Hjälmaren 2016

Syftet med undersökningen var dels att få en detaljerad beskrivning av utvecklingen hos växtplanktonsamhället i Hjälmarens fyra bassänger, i synnerhet att fånga topparna i algbiomassa samt att få en jämförelse av växtplanktonsamhället i Hjälmarens bassänger som den är 2016 med hur den var vid undersökningarna som genomfördes 1966–1973.

Resultaten visade att växtplanktonbiomassan 2016 var mycket stor i Hemfjärden och Mellanfjärden. Den utgjordes till största del av kiselalger i början av sommaren och cyanobakterier under sensommaren. I Storhjälmaren och Östra Hjälmaren var biomassan av växtplankton mindre än i de västra bassängerna, men fortfarande stor.

Rekylalger utgjorde en stor del av biomassan under för-sommaren medan sensommaren dominerades av cyanobakterier i Storhjälmaren och kiselalger i Östra Hjälmaren. Artantalet var högt och det förekom rikligt med näringsgynnade arter i alla delar av Hjälmaren 2016. Resultaten från den utökade undersökningen 2016 visade stora likheter med resultaten från den tidigare studien från 1976. Mängden cyanobakterier verkar inte minska enligt årets undersökning, men det är positivt att de dominerande släktena inte är känt toxinbildande.

Kontakt