Undersökningar i 28 grundvattenförekomster 2016 och 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:25
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
2017:25 Undersökningar i 28 grundvattenförekomster 2016 och 2017

Rapporten redovisar resultat från vattenundersökningar i 20 enskilda brunnar, elva grundvattenrör och två källor, vilka är belägna i 28 befintliga eller föreslagna grundvattenförekomster i Örebro län. Undersökningarna från rören och källorna har genomförts 2016 av
SGU och brunnarna 2017 av Länsstyrelsen i Örebro län.

Vatten från en av 20 undersökta brunnar (och även rör och källor) har sulfathalt som överstiger riktvärdet för grundvatten. Resterande analyserade parametrar i samtliga brunnar, rör och källor har parameterhalter som understiger riktvärdet för grundvatten. Vatten från fyra av 20 undersökta brunnar 2017 har halter av olika parametrar som överstiger värdet för utgångspunkt för att vända trend. De parametrar som noterats för detta är bly, klorid, konduktivitet och sulfat.

Enligt Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten bedöms vatten från 2017 års undersökning från sex brunnar som Tjänligt och 14 brunnar som Tjänligt med anmärkning. För de analyser som genomförts från samtliga 20 prov bedömer vi att normal konsumtion av vattnet inte medför någon hälsorisk.

Syftet har varit att undersöka vattenkvaliteten i förekomster som tidigare saknar eller har äldre analysdata och som ingår i länets miljöövervakningsprogram, ”Undersökningar i grundvattenförekomster”.

Kontakt