Undersökningar av metaller m.fl. ämnen i vatten och sediment från Nittälven och Nordtjärnsälven 2016-2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:26
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
2017:26 Undersökningar av metaller m.fl. ämnen i vatten och sediment från Nittälven och Nordtjärnsälven 2016-2017

Rapporten redovisar resultat från undersökningar av metaller m.fl. ämnen. i vatten och sediment från Nittälven och Nordtjärnsälven (referens).

Syftet har varit att ta reda på halternas storlek av metaller m.fl. ämnen från vatten och sediment i Nittälven. Dessutom om halterna från analys-erade ämnen kan ha en negativ påverkan gällande fisk, bottenfauna och kiselalger i Nittälven.

Undersökningarna har genomförts från juni 2016 till maj 2017 med månadsvisa vattenprov och sedimentprov från ett tillfälle. Från våra undersökningar är beryllium, i både vatten och sediment, det ämne som kan ha den största negativa påverkan gällande vattenlevande djur.

Norra Nittälven har höga halter av volfram i både vatten och sediment, men det är oklart om har en negativa påverkan gällande vattenlevande djur. För de metaller som har analyserats bedöms att både Nittälvens och Nordtjärnsälvens ytvatten har God status gällande bly, nickel, zink, arsenik, kadmium, krom och koppar. Vi bedömer att både Nittälvens och Nordtjärnsälvens sediment har God status gäller bly och kadmium. Sedimenthalterna visar en tydlig gradient av samtliga analyserade ämnen med högsta halterna uppströms.

Flertalet av de analyserade ämnen visar låga eller mycket låga halter i både vatten och sediment, men det finns några undantag. Kromhalten i sediment i samtliga stationer, d.v.s. även Nordtjärnsälven, visar hög halt. Detta beror troligen på att den naturliga kromhalten är hög i N Nittälvens samt Nordtjärnsälvens avrinningsområde jämfört med hela Örebro län. Från den längst uppströms belägna stationen visar hög kopparhalt i sedimentprovet och måttligt höga halter i de tre närmaste stationerna nedströms. Gradienten med högre halter uppströms än nedströms och kan bero urlakningsprocesser från området Yxsjö gruva. Samma resonemang gäller för zink, arsenik och flera av analyserade ämnen som har högre halter längst uppströms för att avta till lägre halter längre nedströms.

Kontakt