Sedimentundersökning i Hjälmaren – Resultat från provtagning maj 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2017:24
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
2017:24 Sedimentundersökning i Hjälmaren – Resultat från provtagning maj 2015

Hjälmaren anses vara påverkad av övergödning och det är osäkert om det är möjligt att åstadkomma tillräckliga minskningar av fosforhalten enbart genom åtgärder i avrinningsområdet. En tidigare genomförd modelleringsstudie indikerade att åtgärder för att
binda fosfor i sediment i Storhjälmaren skulle kunna vara ett sätt att åstadkomma minskade halter i de centrala och östliga delarna av sjön. För att komplettera modelleringsstudien och ytterligare undersöka detta alternativ har en mer ingående undersökning av sedimentens beskaffenhet och fosforförråd genomförts under våren 2015.

Ett 50-tal sedimentkärnor analyserades med avseende på läckagebenägen fosfor. Materialet omfattar hela Hjälmarens bottenyta men flest prover har tagits ut i Storhjälmaren inklusive Södra Hjälmaren.

Mätningarna visar att Hemfjärden i princip inte innehåller någon rörlig fosfor, medan en mindre mängd, 10 ton, finns lagrad i Mellanfjärdens grunda bottnar. Storhjälmaren däremot beräknas innehålla nästan 3000 ton rörlig fosfor som med tiden kommer att
diffundera ut till vattenmassan. Ytterligare 1000 ton finns i Södra Hjälmarens bottnar och 330 ton i Östra Hjälmaren. Den läckagebenägna fosforn består i Hjälmaren till lika delar av organiskt bunden fosfor och järnbunden fosfor.

Kontakt