Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap - Örebro läns gemensamma stöd

Om publikationen

Löpnummer:
2017:33
Diarienummer:
451-6449-2017
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
2017:33 Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap - Örebro läns gemensamma stöd

Gemensamt stöd för kommunerna i framtagandet av styrdokument i enlighet med kommunöverenskommelsen mellan Sverige kommuner
och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet är att stödet ska bidra till enhetlighet för kommunerna i framtagandet av styrdokumentet som länet gemensamt valt att kalla för strategisk handlingsplan för krisberedskap samt att möta krav enligt lagstiftningen samt kommunens fastställda mål.

Styrdokumentet ska fungera som ett planeringsinstrument för att föra vidare slutsatser och åtgärdsbehov från risk- och sårbarhetsanalyserna. Genom att utgå från vilka förmågor som ska stärkas inom kommunen under mandatperioden uppstår en tydligare koppling till såväl Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som övning och utbildning.

Det länsgemensamma stödet för framtagande av styrdokument är ett levande dokument som ständigt utvecklas i samverkan mellan länets kommuner då de nationella styrningarna förändras. Målet är att dokumentet ska vara anpassat efter rådande lagstiftning, kommunöverenskommelsen samt anpassat efter länets aktuella förutsättningar.

Under 2017 har en arbetsgrupp tillsammans med länets beredskapssamordnare tagit fram ett länsgemensamt stöd för framtagande av styrdokument i enlighet med kommunöverenskommelsen.

Kontakt