Med integrering i fokus - En utvärdering av flyktingguideprojekt i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:2
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
2017:2 Med integrering i fokus - En utvärdering av flyktingguideprojekt i Örebro län

Vi står i en samhällsförändring där den demografiska situationen utmanar samhällskonstruktionen till att utvecklas. Nya utmaningar tillkommer när befolkningen ökar, och där det behöver skapas nya arbetssätt för att möta situationen.

Projekten som utvärderas bedrivs genom Länsstyrelsens utvecklingsmedel för insatser som underlättar för etablering, skapar nätverk, stödjer språkinlärning och/eller ger socialt stöd till ensamkommande barn. Projekt som åsyftar till att underlätta för integrering beviljade genom flyktingguidemedel blir därför viktiga att följa upp för att se hur verksamheten mottagits.
Projekten har ett stort deltagande av främst nyanlända individer och där nyfikenheten mellan målgrupperna indikerar på betydelsen av den här formen av insatser. Projekten är viktiga för att underlätta socialisationsprocessen för den enskilde individen. Det hjälper henne
att skapa en förståelse för det samhälle och den samtid hon lever i.

Trots att projekten har mött på hinder i exempelvis deltagandet av etablerade svenskar, så medförs ändå fler positiva åtgärder. Det finns en ömsesidig nyfikenhet hos deltagarna att vilja lära känna varandra och varandras olika kulturer som i många situationer sker över generationsgränser utmanar de naturliga mötena. IT-guide och Flyktingguide i Sydnärke arbetar med att få flickor och kvinnor att söka sig mot projekten, då det idag är en majoritet av manliga deltagare. Deltagarna upprättar ett kontaktnät i det nya samhället tillsammans med etablerade svenskar. Därigenom den ömsesidiga nyfikenheten tränar de kontinuerligt på det svenska språket i dialog med etablerade svenskar. Med nyfikenhet som grund för deltagande hos målgrupperna förebyggs ett segregerat samhälle. När ovissheten för varandra tynar och där ömsesidig förståelse för varandra byggs underlättas mötet med den nya samhällsutmaningen.
Samtliga projekt som utvärderas har eller planerar att implementeras i daglig verksamhet.

Kontakt