Kommundialoger inom föräldraskapsstöd genomförda i Örebro län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:16
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
2017:16 Kommundialoger inom föräldraskapsstöd genomförda i Örebro län 2016

Länsstyrelsen i Örebro län (enheten för Social hållbarhet) och Region Örebro län, (enheten för Välfärd och folkhälsa) har under 2016 träffat samtliga kommuner i Örebro län för en dialog inom området föräldraskapsstöd, så kallad kommundialog. Målgruppen för dialogerna var förtroendevalda, chefer, verksamhetsnära samt ideell sektor som verkar inom föräldraskapsstödsområdet.

Syftet med kommundialogerna var att tillsammans skapa en översiktsbild över vilket stöd och vilka arenor/mötesplatser som föräldrar/vårdnadshavare i respektive kommun i Örebro län har tillgång till.

Kommundialogerna har resulterat i en övergripande bild över vilket stöd och vilka arenor/mötesplatser som föräldrar/vårdnadshavare har tillgång till i länets kommuner. Dialogerna har också gett en översiktsbild av hur arbetet med föräldraskapsstöd fungerar, vilka styrkor kommunerna har och vilka utmaningar de ställs inför. Dialogerna har dock inte gett en fullständig bild av respektive
kommuns arbete med föräldraskapsstöd.

Kontakt