Gamla handelsträdgårdar – inventering, undersökning och bedömning, vägledning för tillsynsmyndigheter

Om publikationen

Löpnummer:
2017:9
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Broschyr/folder
2017:9 Gamla handelsträdgårdar – inventering, undersökning och bedömning, vägledning för tillsynsmyndigheter 

För att höja kunskapsläget kring förorenade handelsträdgårdar och för att bidra till en mer likriktad tillsyn har ett vägledningsmaterial tagits fram.
Materialet är framtaget av länsstyrelserna i Örebro, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Uppsala och Gotlands län tillsammans med
Statens geotekniska institut (SGI).

I sin helhet består vägledningsmaterialet av tre dokument:

1. Gamla handelsträdgårdar – inventering, undersökning och bedömning, vägledning för tillsynsmyndigheter, Länsstyrelserna i Mälarlänen och Gotland. (denna rapport)

2. Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar – information till fastighetsägare och boende, Länsstyrelserna i Mälarlänen
och (Gotland. Publ.nr. 2017:10

3. Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar – råd vid miljötekniska undersökningar, Statens geotekniska institut

Vägledningen Gamla handelsträdgårdar – inventering, undersökning och bedömning riktar sig till tillsynsmyndigheter, framförallt kommuner. Vägledningen ger generella råd kring hantering och bedömning av miljötekniska undersökningar vid gamla handelsträdgårdar ur ett tillsynsperspektiv. Den tar upp ansvarsfrågor och länsstyrelsernas erfarenheter vid inventering och riskkommunikation. Materialet är också ett stöd för kommuner som planerar att inventera pågående eller nedlagda handelsträdgårdar. Vägledningen avser att underlätta tillsynsmyndighetens
granskning av miljötekniska undersökningar som utförs vid handelsträdgårdar och bidra till en likriktad tillsyn.

Kontakt