Fosfordynamik i Hjälmaren – resultat av simuleringar

Om publikationen

Löpnummer:
2017:23
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
2017:23 Fosfordynamik i Hjälmaren – resultat av simuleringar 

För att kartlägga Hjälmarens fosfordynamik och för att bedöma potentialen för olika åtgärder att bidra till att minska fosforhalterna har en hydrodynamisk massbalansmodell för fosfor (LEEDS-modellen) applicerats för sjöns delbassänger. Modellen beskriver utbytet mellan bassängerna liksom alla betydelsefulla flöden av fosfor till, från och inom systemet, inkluderande utbytet mellan vatten och sediment. Utöver att beskriva systemet kan modellen användas för att göra scenarier över utvecklingen på kort och lång sikt till följd av simulerade åtgärder. Modellen visar god överensstämmelse gentemot empiriska data i alla fyra delbassänger, såväl i ytvattnet som i djupvattnet,
och ger därmed en god bild av de flöden och interna processer som styr Hjälmarens fosfordynamik.

Generellt kan konstateras att sedimentens roll har en stor betydelse för Hjälmarens fosfordynamik, i synnerhet i sjöns centrala och östra delar. Det går inte att utesluta att
Hjälmarens näringsrikedom till stor del är naturligt betingad genom sjöns form och djupförhållanden, och att miljöförhållandena fortfarande påverkas av den stora sjösänkningen i slutet av 1800-talet samt näringsämnestillförseln innan kemisk fällning av fosfor infördes i reningsverken.

Kontakt