Elfiskeundersökning i Örebro län 2017 - Redovisning av resultatet från 55 lokaler i 45 vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2017:37
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
240
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport om elfiske

 Under året har 55 lokaler elfiskats i 45 vattendrag i Örebro län. Syftet med undersökningarna är att få ett underlag vid statusklassningar, tillståndsprövningar samt vid åtgärdsplanering. Öring var den vanligaste fångsten följt av signalkräfta och gädda. Öring fångades i 23 av de 45 vattendragen. Årsungar fångades dock endast i elva av de 45 vattendrag. Mört och benlöja fångades endast på en lokal vardera. Nio lokaler var fisktomma. I fyra av de fisktomma lokalerna fångades signalkräfta. I de övriga fem fångades ingenting. Samtliga lokaler status bedömdes, 16 lokaler ha god ekologisk status, 19 måttlig, nio otillfredsställande och elva ha dålig ekologisk status.

Kontakt