Elfiskeundersökning i Örebro län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 118

Publikationstyp: Rapport

2017:1 Elfiskeundersökning i Örebro län 2016

Rapporten visar elfiskeundersökning på 43 olika lokaler i 32 vattendrag. Undersökningen visar att 16 av lokalerna uppnår nivån god status som är det miljökrav Sverige har att följa i enligt EU-direktiven för miljön. Resterande uppnå inte god status. Totalt fångades 12 olika fiskarter och signalkräfta. Vanligast förekommande art var öring som påträffades vid 55,8 % av lokalerna. Signalkräfta och elritsa var även vanligt förekommande. Öringungar fångades för första gången i Rällsälven (Stjärnfors) vid två lokaler vilket indikerar på att den ökade tappningen som infördes för ett antal år sedan börjar ge resultat. En ökning av öringtätheten i Nittälven kan även skönjas. Tätheterna är inte höga men visar att det finns ett självreproducerande bestånd uppströms Brattforsen.

Kontakt