Skagersholmsån - en kulturmiljöinventering i Finnerödja socken, Laxå kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2016:27
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport
Framsida


Under år 2015 har Länsstyrelsen i Örebro län inventerat förekomsten av vattenanknutna kulturmiljövärden utmed Skagersholmsån i Finnerödja socken i Laxå kommun. Vattendraget Skagersholmsån ingår Västerhavets avrinningsområde i Örebro län, delområde Gullspångsälven.

Huvudsyftet har varit att ta fram ett kunskapsunderlag för vattenanknutna kulturmiljöer. I arbetet har ingått att översiktligt beskriva, inventera och värdera kulturmiljöer. Syftet har även varit att bedöma var de vattenanknutna kulturvärdena bildar sammanhängande kulturmiljöer.

Målet är att öka förståelsen för dessa miljöer och dess värden. Materialet ska vara ett arbetsredskap för framförallt handläggare på länsstyrelserna som jobbar med frågor kring vatten och kulturmiljö.

Kontakt