Romeftersök på några potentiella asp- och vimmaleklokaler i Örebro län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:14
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
2016:14 Romeftersök på några potentiella asp- och vimmaleklokaler i Örebro län 2015

I Örebro län finns kända bestånd av asp i Hjälmaren, Väringen och i Arbogaån. Vimma har endast påträffats i sjön Möckeln i Örebro län. Båda fiskarter är rödlistade och asp är dessutom utpekad i art- och habitatdirektivet och ska uppnå gynnsam bevarande status. Mycket lite är känt om vimma. Men både asp och vimma har missgynnats av vandringshinder, rensningar och torrläggning av vattendrag. Länsstyrelsen anlitade en konsult för att inventera några lokaler som potentiellt skulle kunna utgöra lekområden för asp och vimma.

Kontakt