Riksintressen för södra Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:46
Diarienummer:
436-1396-2014
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
229
Publikationstyp:
Rapport
2016:46 Riksintressen för södra Örebro län

Rapporten redovisar fördjupade riksintressebeskrivningar för kulturmiljövårdens riksintressen inom kommuner Örebro, Kumla, Hallsberg, Karlskoga, Degerfors, Laxå och Askersund. Några riksintressen inom dessa kommuner har sedan tidigare fördjupade beskrivningar som redovisas i andra rapporter som finns på länsstyrelsens hemsida. Det gäller t ex centrala Örebro, Drumlinområdet och Karlsund.

I rapporten redovisas fördjupade beskrivningar för 31 riksintressen. Vi har valt att tematisera analysens områden utifrån fem olika huvudteman:

  • Agrara miljöer
  • Herrgårdsmiljö
  • Bergsbruksmiljöer
  • Stads & tätortsmiljöer
  • Sockencentrum & kyrkliga miljöer

Varje tema inleds med en introduktion för att sätta in de efterföljande riksintresseområdena i ett vidare historiskt och geografiskt sammanhang samt grund för eventuella förändringar av texter. Varje riksintresse beskrivs och analyseras därefter enskilt med en kort bakgrund, förslag på vilka fysiskt avläsbara uttryck som bör kopplas till riksintressets nyckelbegrepp samt en bedömning av brister i nuvarande beskrivning och förslag på förbättringar och justeringar, både av avgränsningar och av innehåll. De fysiskt avläsbara uttryck för riksintressets nyckelbegrepp som listas för varje riksintresse utgör grund för förslag till nya motiv- och uttryckstexter.

Kontakt