Resultat från regional miljöövervakning av småbiotoper, gräsmarker och myrar 2009–2014

Om publikationen

Löpnummer:
2016:35
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
187
Publikationstyp:
Rapport
2016:35 Resultat från regional miljöövervakning av småbiotoper, gräsmarker och myrar 2009–2014
  • ”Regional miljöövervakning i landskapsrutor” karterar och följer upp småbiotoper, gräsmarker och våtmarker inom tre så kallade gemensamma delprogram:

    • Småbiotoper i åkerlandskapet
    • Gräsmarkernas gröna infrastruktur
    • Vegetation och ingrepp i våtmarker

I den här rapporten presenterar vi ett urval av resultat från det första inventeringsvarvet 2009-2014. Totalt har nio län i södra Sverige ingått i området som inventerats. Inför SLU:s arbete med analyserna har representanter från länsstyrelserna i samarbete med SLU, prioriterat vilka resultat för småbiotoper, gräsmarker och myrar som är mest angelägna att lyfta fram.

SLU gjorde också en bedömning av vilka av länsstyrelsernas önskemål om analyser som var möjliga att tillgodose inom ramen för detta projekt. Huvuddelen av de resultat som presenteras i denna rapport baseras på data insamlade i fält. Underlaget för att styra fältinventeringen har varit polygonskikt framtagna genom flygbildstolkning i infraröda flygbilder.

Kontakt