Regional handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

2016:4 Regional handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län

Länsstyrelsen fick 2009 i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. I 2013 års regleringsbrev från Regeringen fördjupades uppdraget till att även omfatta framtagandet av en regional handlingsplan. Handlingsplanen redovisades till miljödepartementet 2014 i enlighet med uppdraget. Det här är en reviderad version efter en längre remiss till länets kommuner under hösten 2014 – våren 2015. Kommunernas arbete med klimatanpassning är av avgörande betydelse och handlingsplanen har därför framförallt fokus på deras arbete. Planen har tagits fram i samverkan med kommunerna. Vår förhoppning är
att den ska vara till nytta för kommunerna i deras fortsatta arbete, men även för övriga aktörer i länet som berörs.

Planen är uppdelad i tre huvudavsnitt. Det första avsnittet tar upp vilken sårbarhet som finns i länet med hänsyn till klimatförändringarna, nästa avsnitt beskriver vilka behov av insatser som framförallt kommunerna ser. I det avslutande avsnittet ger vi förslag på åtgärder för att minska sårbarheten och för att möta de behov som har identifierats.

Kontakt